Mieczysław Żurawski - Godność Członka Honorowego nadana w 2018 r. 

zurawskiMieczysław Żurawski urodził się 13 kwietnia 1948 roku w Przemyślu. Studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektroniki w dyscyplinie Elektronika i Telekomunikacja i specjalności naukowej Radioelektronika ukończył w 1972 roku. W WAT pracował do końca lutego 2006 roku zajmując kolejno stanowiska od starszego inżyniera do Zastępcy Komendanta Wydziału Elektroniki. W swoim dorobku dydaktycznym posiada między innymi takie osiągnięcia jak przeprowadzenie około 5 000 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami specjalności łącznościowych i radiolokacyjnych jak również autorstwo dwóch i współautorstwo sześciu skryptów z zakresu układów elektronicznych oraz nadajników i odbiorników radiowych. Kierował 9 pracami dyplomowymi. Efekty tej działalności można ogólnie podsumować udziałem i prezentacją osiągnięć w konferencjach krajowych i zagranicznych w tym opublikowanymi i wygłoszonymi referatami na konferencjach międzynarodowych w Madrycie, w Tokio i w Kapsztadzie. Jest współautorem 16 sprawozdań i raportów naukowych oraz współautorem 3 patentów. Rozprawę doktorską obronił w 1986 roku. W 1988 roku ukończył specjalistyczne szkolenie w Stanach Zjednoczonych uzyskując certyfikaty Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz Departamentu Energii USA w zakresie ochrony fizycznej obiektów i materiałów jądrowych.
Członkiem SEP jest od 17.11.1969 r. Był między innymi prezesem Koła SEP przy WAT od 1987 do 2006 r., wiceprzewodniczącym a następnie przewodniczącym CK Sekcji Radiotechniki od 1990 do 2002 roku, członkiem Komisji Zagranicznej SEP – od 1990 roku, członkiem CK Finansów i Działalności Gospodarczej SEP (2002 – 2010 r.), wiceprzewodniczącym GKR SEP w kadencji 2002/2006 r. Od 09 sierpnia 2007 roku pełnił funkcję prezesa OEIT SEP. Był współzałożycielem i zastępcą prezesa Klubu Inżynierów i Techników Wojskowych przy RS NOT, członkiem IEEE od 1993 roku, członkiem AFCEA od 1995 roku w tym jej wiceprezydentem w kadencji 1996/1997 r. Jest członkiem Rady Programowej Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych – od 2000 roku. Był inicjatorem i twórcą pierwszego porozumienia o współpracy pomiędzy Kołem SEP przy WAT a jego odpowiednikiem w Wyższej Szkole Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu w Czechosłowacji podpisanego w 1989 roku. Porozumienie to jest obecnie kontynuowane w ramach współpracy między WAT a Akademią Wojskową ze Słowacji. Od 2009 roku jest członkiem RS NOT. W ostatnich latach był członkiem Rad Programowych i współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych poświęconych pamięci N. Tesli, prof. Manczarskiego i prof. Groszkowskiego.

Aktywnie uczestniczył i nadal uczestniczy w pracach organizacyjnych Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Konferencji Okrągłego Stołu od początku ich obchodzenia. Doprowadził do restrukturyzacji i całkowitej modernizacji działalności Biura OEIT SEP oraz Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie, we współpracy z OW SEP. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. Zasłużony Senior SEP od 2006 r.