S z a n o w n i  P a ń s tw o ,

pragniemy powiadomić, iż wzorem lat ubiegłych Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje VII konferencję pt.: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinforma-tycznych na życie współczesnego człowieka”, która  odbędzie się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie ul. Chłopickiego 50.

                      Celem konferencji jest przedstawienie krajowych osiągnięć w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest cyfrowa transmisja bezprzewodowa i jej zastosowania. Ośrodki naukowe pracujące w tej dziedzinie przedstawiają swoje osiągnięcia. Ich różnorodność pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie na to jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji oraz przekazu informacji zmieniły i zmieniają otaczający nas świat i nas samych. Szczególne miejsce w zakresie merytorycznym konferencji zajmują teleinformatyczne rozwiązania systemowe w inteli-gentnym transporcie, inteligentnej energetyce, teleme-dycynie i diagnostyce medycznej. Przedstawiane są także uwarunkowania związane z bezpieczeństwem transmisji, z oddziaływaniem środowiska elektroma-gnetycznego na organizmy ludzkie i na zjawiska społeczne związane z rozwojem technologicznym warunkami bezpiecznego korzystania z globalnej cyberprzestrzeni.

               Podczas konferencji prezentowane są oryginalne wyniki badań, jest sposobność wymiany doświadczeń poprzez prezentowanie innowacyjnych rozwiązań naukowo-badawczych oraz upowszech-nianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych wśród specjalistów z innych dziedzin. Prezentacja rozwiązań naukowo-technicznych  wielu  instytucji  naukowo-dydaktycznych  i  badawczych, których przedstawiciele biorą udział w konferencji, pozwala na poddanie dyskusji zjawisk społecznych wynikających z postępu technologicznego w zakresie telekomunikacji i informatyki w otaczającym nas świecie.

                Zgłoszone referaty będą recenzowane, co umożliwi ich publikację w czasopiśmie „ELEKTRONIKA” i uzyskanie 8 pkt MNiSZW.

Z poważaniem,

dr inż. Wojciech Kocańda, Wiceprezes Zarządu ds. naukowych OEIT SEP, Przewodniczący Komitetu Programowego

mgr inż. Zbysław Antoni Kucza, Prezes Oddziału EIT SEP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Noworoczne Spotkanie z Przyjaciółmi, Sympatykami i Członkami OEIT SEP
odbyło się  19 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 w Sala „A”

Galeria fotografii