Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków Grupa 1 - E i D :: zakończone egzaminem SEP

Egzamin i Szkolenie - Zakres Grupa 1 E i D

Zobacz/ustal terminy:  WARSZAWA ul. Czackiego 3/5 

Szkolenia Specjalistyczne 

​Badanie elektronarzędzi, spawarek, AGD. Zobacz/ustal terminy:  WARSZAWA ul. Czackiego 3/5

Każdy pracodawca odpowiada za sprawność narzędzi i urządzeń, które powierza swoim pracownikom. Na naszym szkoleniu można się dowiedzieć jak, dlaczego i jak często należy badać elektronarzędzia i inne urządzenia elektryczne. 

Zakres szkolenia:

 • Podstawy prawne
 • Podstawowe pojęcia i wymagania
 • Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi według normy VDE 0701-0702
 • Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi według normy PN-88/E-08400/10:1988
 • Badanie bezpieczeństwa AGD PN-EN 60335-2-15:2016 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. 
 • Badanie bezpieczeństwa spawarek.
 • Warsztaty pomiarowe
 • Obsługa oprogramowania PAT Analiza
 • Zasady prowadzenie dokumentacji z pomiarów

 


Badanie Oświetlenia: awaryjnego, stanowiskowego, ogólnego.  
 Zobacz/ustal terminy:  WARSZAWA  ul. Czackiego 3/5

 

lxp10mOświetlenie miejsca pracy ma znaczący wpływ na jakość pracy, bezpieczeństwo oraz samopoczucie pracowników. Naucz się prawidłowo mierzyć, poznaj najpopularniejsze błędy pomiarowców i naucz się ich unikać. 

Zakres szkolenia:

 • Wielkości świetlne (fotometryczne)
 • Kryteria oświetlenia
 • Charakterystyka elektrycznych źródeł światła
 • Podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach
 • Wymagania norm oświetleniowych i przepisów prawnych
 • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach
 • Zasady wykonywania badań
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Określenie równomierności oświetlenia
 • Sprawdzenie wskaźników olśnienia oraz oddawania barw
 • Sprawdzenie luminancji opraw oświetleniowych
 • Ocena oświetlenia wnętrz światłem dziennym
 • Pomiar natężenia oświetlenia dziennego
 • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz
 • Oświetlenie awaryjne
 • Wymagania norm i przepisów
 • Zasady wykonywania badań
 • Kryteria oceny oświetlenia awaryjnego norma PN-EN 50172:2005 
  • oświetlanie znaków drogi ewakuacyjnej,
  • zapewnianie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji,
  • punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego należy rozmieścić wzdłuż dróg ewakuacyjnych w taki sposób, aby mogły być łatwo zlokalizowane i użyte,
  • umożliwienie działań związanych ze środkami bezpieczeństwa.
  • Szczegóły dotyczące natężenia oświetlenia wg PN-EN 1838:2013-11
 • Dokumentacja po wykonawcza. Sporządzanie protokołów z pomiarów
 • Charakterystyka programu komputerowego Foton 3
 • Zajęcia warsztatowe, pomiary luksomierzem  0,01 lx

Oświetlenie awaryjne : obowiązek badania, kontroli, konserwacji

Oświetlenie ewakuacyjne należy zaliczyć, do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, w związku z czym pracownik dokonujący kontroli i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest zobowiązany do posiadania uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV.

 Szkolenie zostało opracowane na podstawie najnowszych norm i dotyczy analizy pomiarów natężenia: oświetlenia ogólnego, oświetlenia stanowiskowego, oświetlenia awaryjnego. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chcą wykonywać pomiary oświetlenia. Szkolenie trwa do 5 godzin.

 


Pomiary instalacji elektrycznych.

Zobacz/ustal terminy: WARSZAWA ul. Czackiego 3/5

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod 7 względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one prawidłowo działały. Okresowe pomiary mają potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony. 

Warsztaty pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5

Zakres szkolenia:

 • Pomiary – teoria i praktyka
 • ciągłość przewodów, impedancja pętli zwarciowej,
 • testy wyłączników RCD, separacja elektryczna, rezystancja izolacji, rezystancja uziomów.
 • obsługa programu PE 5 - do tworzenia protokołów z pomiarów
 • tworzenie protokołu, struktura drzewa, tabele pomiarowe, charakterystyki zabezpieczeń, harmonogram,
 • współpraca z programem Schematic 2,
 • Obsługa miernika: wykonywanie pomiarów, obsługa pamięci, akcesoria
 • Współpraca miernika z programem PE 5 – Jak przyspieszyć pomiary?
 • Jak skrócić do minimum czas przygotowywania protokołów?

 


 Badanie bezpieczeństwa aparatury medycznej. Zobacz/ustal terminy:  WARSZAWA  ul. Czackiego 3/5

Kontrolowanie elektronicznego sprzętu medycznego jest bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa, ponieważ na skutek jego uszkodzenia, błędów konstrukcyjnych lub też zastosowania niewłaściwej izolacji, czy nieodpowiednich materiałów mogą wystąpić niebezpieczne zdarzenia, takie jak: porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie organów wewnętrznych, poparzenia albo zaburzenia rytmu serca.

Zakres szkolenia:

 • PN-EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne)
 • PN-EN 62353 Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych.
 • Standardy i regulacje prawne
 • Eksploatacja i serwis urządzeń medycznych w kontekście ustawy o wyrobach medycznych
 • PN-EN 62353 i PN-EN 60601-1
 • Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych
 • Warsztaty pomiarowe Seculife ST
 • Podstawowe funkcje i konfiguracja, indywidualne pomiary, testy automatyczne, akcesoria
 • Obsługa programów do raportów

Możliwy Pakiet Szkolenie i warsztaty "Pomiary instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia + badanie bezpieczeństwa aparatury medycznej"