S z a n o w n i  P a ń s tw o ,

pragniemy powiadomić, iż wzorem lat ubiegłych Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje VII konferencję pt.: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinforma-tycznych na życie współczesnego człowieka”, która  odbędzie się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie ul. Chłopickiego 50.

                      Celem konferencji jest przedstawienie krajowych osiągnięć w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest cyfrowa transmisja bezprzewodowa i jej zastosowania. Ośrodki naukowe pracujące w tej dziedzinie przedstawiają swoje osiągnięcia. Ich różnorodność pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie na to jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji oraz przekazu informacji zmieniły i zmieniają otaczający nas świat i nas samych. Szczególne miejsce w zakresie merytorycznym konferencji zajmują teleinformatyczne rozwiązania systemowe w inteli-gentnym transporcie, inteligentnej energetyce, teleme-dycynie i diagnostyce medycznej. Przedstawiane są także uwarunkowania związane z bezpieczeństwem transmisji, z oddziaływaniem środowiska elektroma-gnetycznego na organizmy ludzkie i na zjawiska społeczne związane z rozwojem technologicznym warunkami bezpiecznego korzystania z globalnej cyberprzestrzeni.

               Podczas konferencji prezentowane są oryginalne wyniki badań, jest sposobność wymiany doświadczeń poprzez prezentowanie innowacyjnych rozwiązań naukowo-badawczych oraz upowszech-nianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych wśród specjalistów z innych dziedzin. Prezentacja rozwiązań naukowo-technicznych  wielu  instytucji  naukowo-dydaktycznych  i  badawczych, których przedstawiciele biorą udział w konferencji, pozwala na poddanie dyskusji zjawisk społecznych wynikających z postępu technologicznego w zakresie telekomunikacji i informatyki w otaczającym nas świecie.

                Zgłoszone referaty będą recenzowane, co umożliwi ich publikację w czasopiśmie „ELEKTRONIKA” i uzyskanie 8 pkt MNiSZW.

Z poważaniem,

dr inż. Wojciech Kocańda, V-prezes ds. naukowych OEIT SEP, Przewodniczący Komitetu Programowego

mgr inż. Zbysław Antoni Kucza, Prezes Oddziału EIT SEP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali B Warszawskiego Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 odbyła się uroczystość poświęcona 90-leciu urodzin Inżyniera Jacka Szpotańskiego. Jacek Szpotański (ur. 17 sierpnia 1927 r. w Warszawie) – inżynier elektryk, magister ekonomii, specjalista w dziedzinie elektroenergetyki, jest synem Kazimierza Szpotańskiego, pioniera polskiego przemysłu aparatów elektrycznych. W latach 1981-87, 1990-94 był prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

 

 

Jubilata powitał i przedstawił Jego zasługi prof. Andrzej Zieliński. Następnie wystąpienie powitalne wygłosił prezes SEP Piotr Szymczak, przedstawił zasługi Jubilata w działalności stowarzyszeniowej.
Z kolei II wystąpienie powitalne wygłosiła prezes Oddziału Warszawskiego SEP Miłosława Bożentowicz i skupiła się na zasługach Jubilata w działalności zawodowej.

Kolejną częścią uroczystości były wspomnienia, tę część uroczystości prowadził prof. Mieczysław Hering, a głos zabierali: Zbigniew Filinger – „Zanim Jacek rozpoczął swoją działalność zawodową i stowarzyszeniową”, prof. Jerzy Hickiewicz – „Jacek Szpotański, jako propagator idei swojego ojca Kazimierza Szpotańskiego”, Ryszard Migdalski – „Jacek Szpotański jako promotor polskich produktów na targach” , prof. Mieczysław Hering  – „Moje wspomnienia ze spotkań z Jackiem Szpotańskim”, Jan Strzałka – „Współpraca Jacka Szpotańskiego ze środowiskiem elektryków krakowskich”, Jacek Zawadzki – „Działalność Jacka Szpotańskiego na rzecz rozwoju Województwa Koszalińskiego”, Konrad Maj– „Przedstawienie postaci K. Szpotańskiego na portalu TEDex”.

 

W II części uroczystości toast na cześć Jubilata wygłosił prezes SEP Piotr Szymczak, do sali wniesiono okolicznościowy tort, a zebrani odśpiewali jubilatowi „Sto lat”, która to pieśń samoczynnie przeistoczyła się w „Dwieście lat”. W dalszej części były indywidualne wystąpienia gości – prowadził prezes SEP, a wystąpili m.in.: prof. Jerzy Barglik – prezes SEP w latach 2006-2010 i 2010-2014, Kazimierz Pawlicki – prezes Oddziału Poznańskiego SEP i obecnie dziekan rady prezesów SEP, Krzysztof Sitkiewicz – prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP, Jan Grzybowski – były SG SEP, Andrzej Wadowski – prezes Koła SEP przy Rejonie Energetycznym Busko-Zdrój, Krzysztof Kolonko – członek ZG SEP.

Opracowali: Cezary Rudnicki (tekst) i Ewa Materska - zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych (http://www.wojsko.media.pl) zorganizowało konkurs pt. "Lider bezpieczeństwa Państwa".

Symetryczny szyfrator blokowy" opracowany w Instytucie Informatyki PW i zgłoszony do konkursu przez zespół pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Skorupskiego zdobył w dniu 28.06.2017 r. nagrodę Diamentowego Lidera Bezpieczeństwa Państwa, a kierownika zespołu odznaczono medalem "Za innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności". (cr)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawą inicjatywą wykazało się Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (SAiPPW) w odniesieniu do absolwentów Wydziału Elektroniki.

Fot. Iza Pietras-Nowotny

Pozornie jest tak samo jak na innych wydziałach – absolwenci dostają Złote Dyplomy w 50-rocznicę otrzymania dyplomu po obronie pracy  dyplomowej, ale tutaj ta czynność ma  bardziej uroczystą oprawę. Biorą w niej udział: JM Rektor  Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Schmidt, Dziekan Wydziału EiTI  prof. dr hab. inż. Krzysztof  Zaremba oraz Przewodniczący SAiPPW prof. dr  hab. inż. Andrzej Jakubiak (przemawia).

Uroczystość wręczenia ZŁOTYCH DYPLOMÓW Politechniki Warszawskiej  absolwentom Wydziału Elektroniki, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 1967 r., odbyła się 19 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki   i Technik Informacyjnych PW, w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 15/19; dyplomy wręczał Dziekan Wydziału EiTI.  Wśród  odznaczonych  znaleźli się trzej członkowie naszego Oddziału EIT SEP Tadeusz Pałko, Cezary Rudnicki i Andrzej Skorupski.

 

 

 

Dnia 22 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się: XVIII KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU POLSKA W  DRODZE DO SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO pod hasłem BIG DATA for BIG IMPACT jako IMPREZA CENTRALNA OBCHODOW Światowego Dnia  Telekomunikacji i Spoleczeństwa lnformacyjnego (SDTiSI)

Noworoczne Spotkanie z Przyjaciółmi, Sympatykami i Członkami OEIT SEP
odbyło się  19 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 w Sala „A”

Galeria fotografii