Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych (http://www.wojsko.media.pl) zorganizowało konkurs pt. "Lider bezpieczeństwa Państwa".

Symetryczny szyfrator blokowy" opracowany w Instytucie Informatyki PW i zgłoszony do konkursu przez zespół pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Skorupskiego zdobył w dniu 28.06.2017 r. nagrodę Diamentowego Lidera Bezpieczeństwa Państwa, a kierownika zespołu odznaczono medalem "Za innowacyjność na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności". (cr)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawą inicjatywą wykazało się Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (SAiPPW) w odniesieniu do absolwentów Wydziału Elektroniki.

Fot. Iza Pietras-Nowotny

Pozornie jest tak samo jak na innych wydziałach – absolwenci dostają Złote Dyplomy w 50-rocznicę otrzymania dyplomu po obronie pracy  dyplomowej, ale tutaj ta czynność ma  bardziej uroczystą oprawę. Biorą w niej udział: JM Rektor  Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Schmidt, Dziekan Wydziału EiTI  prof. dr hab. inż. Krzysztof  Zaremba oraz Przewodniczący SAiPPW prof. dr  hab. inż. Andrzej Jakubiak (przemawia).

Uroczystość wręczenia ZŁOTYCH DYPLOMÓW Politechniki Warszawskiej  absolwentom Wydziału Elektroniki, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 1967 r., odbyła się 19 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki   i Technik Informacyjnych PW, w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 15/19; dyplomy wręczał Dziekan Wydziału EiTI.  Wśród  odznaczonych  znaleźli się trzej członkowie naszego Oddziału EIT SEP Tadeusz Pałko, Cezary Rudnicki i Andrzej Skorupski.

 

 

 

21 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Wydziału Elektrycznego (Gmach Starej Kotłowni) odbyło się się seminarium poświęcone postaciom wybitnych elektryków polskich: Lucjana Nehrebeckiego, Zygmunta Szpakowskiego,Witolda Nowickiego i Mariana Suskiego. W drugiej części wystąpił J. Jakubowski z referatem "Historia sieci 30 kV i 35 kV na terenie Warszawy".

Więcej informacji znajduje się na stronie http://apw.ee.pw.edu.pl  w zakładce "Komunikaty"

 

 

Dnia 22 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się: XVIII KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU POLSKA W  DRODZE DO SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO pod hasłem BIG DATA for BIG IMPACT jako IMPREZA CENTRALNA OBCHODOW Światowego Dnia  Telekomunikacji i Spoleczeństwa lnformacyjnego (SDTiSI)

Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 S z a n o w n i  P a ń s tw o ,

pragniemy powiadomić, iż wzorem lat ubiegłych Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje VII konferencję pt.: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinforma-tycznych na życie współczesnego człowieka”, która  odbędzie się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50.

                      Celem konferencji jest przedstawienie krajowych osiągnięć w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest cyfrowa transmisja bezprzewodowa i jej zastosowania. Ośrodki naukowe pracujące w tej dziedzinie przedstawiają swoje osiągnięcia. Ich różnorodność pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie na to jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji oraz przekazu informacji zmieniły i zmieniają otaczający nas świat i nas samych. Szczególne miejsce w zakresie merytorycznym konferencji zajmują teleinformatyczne rozwiązania systemowe w inteli-gentnym transporcie, inteligentnej energetyce, teleme-dycynie i diagnostyce medycznej. Przedstawiane są także uwarunkowania związane z bezpieczeństwem transmisji, z oddziaływaniem środowiska elektroma-gnetycznego na organizmy ludzkie i na zjawiska społeczne związane z rozwojem technologicznym warunkami bezpiecznego korzystania z globalnej cyberprzestrzeni.

               Podczas konferencji prezentowane są oryginalne wyniki badań, jest sposobność wymiany doświadczeń poprzez prezentowanie innowacyjnych rozwiązań naukowo-badawczych oraz upowszech-nianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych wśród specjalistów z innych dziedzin. Prezentacja rozwiązań naukowo-technicznych  wielu  instytucji  naukowo-dydaktycznych  i  badawczych, których przedstawiciele biorą udział w konferencji, pozwala na poddanie dyskusji zjawisk społecznych wynikających z postępu technologicznego w zakresie telekomunikacji i informatyki w otaczającym nas świecie.

                Zgłoszone referaty będą recenzowane, co umożliwi ich publikację w czasopiśmie „ELEKTRONIKA” i uzyskanie 8 pkt MNiSZW.

Z poważaniem,

dr inż. Wojciech Kocańda, V-prezes ds. naukowych OEIT SEP, Przewodniczący Komitetu Programowego

mgr inż. Zbysław Antoni Kucza, Prezes Oddziału EIT SEP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Konferencja Naukowo-Techniczna, organizowana corocznie przez Oddział Elektroniki, Informatyki,Telekomunikacji, Stowarzyszenia Elektryków Polskich pt.  „Wpływ Bezprzewodowych Technologii Teleinformatycznych Na Życie Współczesnego Człowieka" odbyła się 16 listopada 2016 r., zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2016. Współorganizatorami Konferencji byli: Instytut Kolejnictwa i Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Otwarcia konferencji dokonali: Prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Zbysław Kucza, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski i Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Mieczysław Żurawski. Dyrektor Instytutu, który gościł uczestników przypomniał, że Konferencja odbywa się już po raz czwarty.

 

Pierwszą sesję,  otwierającą konferencję poprowadził płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski prof. WAT.  Kolejnym punktem programu była sesja okolicznościowa poświęcona prezentacji życiorysu i pracy twórczej prof. dr inż. Andrzeja Zielińskiego, sesję prowadził dr inż. Wojciech Kocańda. Andrzej Zieliński urodził się 24 grudnia 1934 r. Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego ukończył w Warszawie w 1952 r., a w  1959 r. ukończył Wydział Łączności (późniejszy Wydział Elektroniki) Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł mgr inż. Profesor Andrzej Zieliński ma bogate doświadczenie z zakresu organizacji i kierowania w dziedzinie nauki i techniki. W latach 1970-80,  1982-93 był dyrektorem i pracownikiem naukowym Instytutu Łączności, a w przerwie (1980-82) był dyrektorem Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych; w latach 1993-97 pełnił funkcję Ministra Łączności RP. Od 1997 r. do chwili obecnej jest pracownikiem naukowym w Instytucie Łączności.