Zarząd Główny SEP na posiedzeniu wyjazdowym 10 kwietnia 2024 r. w Radomiu, zatwierdził wyniki „Konkursu na najaktywniejsze Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich” w roku 2023, ustalone przez Centralną Komisję Oddziałów i Kół SEP. 

Komisja pod przewodnictwem kol. Andrzeja Klaczkowskiego (O. Zagłębia Węglowego SEP) w składzie: kol. kol. Kazimierz Brzozowski (O. Krakowski), Andrzej Kieliszek (Oddział Warszawski), Andrzej Koźmiński (O. Wrocławski), Zbysław Antoni Kucza (O. Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji), Renata Kurka (O. Poznański), Zbigniew Szewczyk (Oddział Częstochowski); Henryka Szumigaj (O. Łódzki) na zebraniu 23 marca 2024 r. oceniła 45 zgłoszeń konkursowych z 14 Oddziałów SEP.

Miło nam poinformować, że w grupie B (koła liczące od 31 do 60 członków) I miejsce zajęło Koło Zakładowe przy Wojskowej Akademii Technicznej (KZ WAT). Koło zostało utworzone w 1968 roku, zatem w ubiegłym roku świętowało 55. lecie swojej działalności. Od wielu lat KZ WAT kierowane przez kol. Stanisława Konatowskiego zajmuje miejsca w ścisłej czołówce: w latach 2011, 2012, 2016, 2021 - drugie miejsce, w latach 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022 - pierwsze miejsce.

Serdecznie gratulujemy kol. Stanisławowi Konatowskiemu i wszystkim Członkom KZ WAT.

Zarząd Oddziału EIT SEP

 

Światowy Dzień Telekomunikacji obchodzony jest corocznie 17 maja od 1969 roku. Data ta upamiętnia rocznicę założenia ITU 17 maja 1865 roku, kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wydarzenie zostało formalnie ustanowione na Konferencji Pełnomocników ITU w Maladze-Torremolinos w Hiszpanii. Każdego roku wybierany jest temat wiodący, a wydarzenia związane z tym tematem odbywają się na całym świecie.

Wraz ze wzrostem znaczenia technologii informacyjnych obok telekomunikacji – zwłaszcza Internetu – uznano, że temat ten również wymaga zwrócenia uwagi opinii publicznej. W 2005 roku Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego wezwał Zgromadzenie Ogólne ONZ do ogłoszenia 17 maja Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. Celem było skoncentrowanie się na znaczeniu tych technologii oraz szerokim zakresie związanych z nimi kwestii społecznych i gospodarczych, które zostały poruszone podczas szczytu. W marcu 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło, że Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego będzie obchodzony co roku 17 maja. Później, w 2006 roku, Konferencja Pełnomocników ITU w Antalyi w Turcji postanowiła połączyć oba obchody jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego jest pomoc w podnoszeniu świadomości na temat możliwości, jakie wykorzystanie Internetu i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych może przynieść społeczeństwom i gospodarkom, a także sposobów zniwelowania przepaści cyfrowej. 

XXV Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” w ramach obchodów ŚDTiSI 2024
odbędzie się 16 maja 2024 roku (czwartek)

w formule hybrydowej

pod tegorocznym hasłem wiodącym:

„Cyfrowe Innowacje na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”

XXV Konferencja Okrągłego Stołu organizowana jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym.

 

 

Więcej informacji: www.4kep.sep.com.pl 

 

Nowy wiceprzewodniczący SK OEIT

Zarząd Oddziału EIT pragnie poinformować, że po śmierci kol. Ryszarda Dzieniszewskiego, który pelnił funkcję wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego OEIT, powstał vacat w składzie SK. W związku z tym, na podstawie §52 pkt1 Statutu SEP, do SK wszedł obecnie kol. Szymon Kowalczyk, który kandydował w wyborach do tego organu podczas ostatniego WZO EIT SEP w czerwcu 2022 r. i zajął 4 miejsce zgodnie z ilością głosów. Kol. Kowalczyk będzie wiceprzewodniczącym SK.

Kol. Szymon Kowalczyk ma 50 lat i jest członkiem SEP od października 2016 r. Należy do Koła Członków Indywidualnych, gdzie pełni funkcję sekretarza. Z wykształcenia jest energoelektronikiem ze specjalizacją pomiarową. Posiada dyplom mistrza elektryka. Jest biegłym sądowym (m.in. Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice) w zakresie elektrotechniki, ochrony przeciwporażeniowej sprzętu AGD i elektronarzędzi oraz bezpieczeństwa przeciwporażeniowego aparatury i sprzętu medycznego. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Sekretarz Zarządu OEIT

Jerzy Szczurowski

19 września 1952 r. Zarząd Główny SEP zatwierdził wspólny wniosek Sekcji Telekomunikacyjnej SEP i Oddziału Warszawskiego SEP o utworzenie nowego oddziału, a 5 listopada 1952 r. nadał mu nazwę: Oddział SEP Inżynierów i Techników Łączności w Warszawie. W kolejnych latach następowały zmiany nazwy Oddziału: w 1957 r. na Oddział Warszawski Łączności SEP, w 1962 r. na Oddział Warszawski Elektroniki i Telekomunikacji SEP i wreszcie w 1999 r. na Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP. W 2013 r. Zarząd Główny SEP uchwalił akt nadania Oddziałowi EIT SEP imienia prof. Janusza Groszkowskiego.

W 2022 r. minęło zatem 70 lat działalności jedynego, jak dotąd, branżowego oddziału w historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zarząd Oddziału EIT SEP, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i finansowe, postanowił zorganizować uroczyste spotkanie jubileuszowe członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału 9 lutego 2023 r. Na miejsce wydarzenia wybrano reprezentacyjną salę „A” Warszawskiego Domu Technika NOT. Przez niemal rok, poprzedzający uroczystość, trwały intensywne prace nad przygotowaniem i wydaniem publikacji pt. „70 lat Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP”. Działania zespołu redakcyjnego zostały uwieńczone sukcesem i książki dotarły z drukarni 9 lutego w godzinach przedpołudniowych. W planach organizatorów było podarowanie egzemplarza publikacji każdemu z uczestników spotkania.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE WIEDZY

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z § 6. ust.3 posiadanie wiedzy, o której mowa w ust.1, mogą również potwierdzać:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Akt prawny dostępny jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392

 

INFORMACJE O EGZAMINACH

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 109.

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godz. 9:00 - 16:00

w czwartki w godz. 9:00 – 15:00

tel: 22 826-61-07; tel/fax: 22 827-71-27; tel: +48 508-493-221

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1392)

 

CENA EGZAMINU  w 2024 R.

Zgodnie z § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Opłaty za egzaminy w 2024 r. przedstawiają się następująco:

01.01.2024 - 30.06.2024

  • Opłata za egzamin - 424,20 zł

01.07.2024 - 31.12.2024

  • Opłata za egzamin - 430,00 zł

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1.01. najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1.07. 4300 zł. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2023, poz. 1893). 

 

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

Uwaga!

W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. np.: Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

Na egzamin należy przynieść potwierdzenie wpłaty

Wnioski egzaminacyjne do pobrania:

Wniosek G1 Eksploatacja :: Wniosek G1 Dozór