Nowy wiceprzewodniczący SK OEIT

Zarząd Oddziału EIT pragnie poinformować, że po śmierci kol. Ryszarda Dzieniszewskiego, który pelnił funkcję wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego OEIT, powstał vacat w składzie SK. W związku z tym, na podstawie §52 pkt1 Statutu SEP, do SK wszedł obecnie kol. Szymon Kowalczyk, który kandydował w wyborach do tego organu podczas ostatniego WZO EIT SEP w czerwcu 2022 r. i zajął 4 miejsce zgodnie z ilością głosów. Kol. Kowalczyk będzie wiceprzewodniczącym SK.

Kol. Szymon Kowalczyk ma 50 lat i jest członkiem SEP od października 2006 r. Należy do Koła Członków Indywidualnych, gdzie pełni funkcję sekretarza. Z wykształcenia jest energoelektronikiem ze specjalizacją pomiarową. Posiada dyplom mistrza elektryka. Jest biegłym sądowym (m.in. Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice) w zakresie elektrotechniki, ochrony przeciwporażeniowej sprzętu AGD i elektronarzędzi oraz bezpieczeństwa przeciwporażeniowego aparatury i sprzętu medycznego. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Sekretarz Zarządu OEIT

Jerzy Szczurowski

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

KOL. INŻ. RYSZARD DZIENISZEWSKI

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31.01.2024 r. zmarł w Warszawie kol. inż. Ryszard Dzieniszewski, od 1972 r. członek Oddziału Warszawskiego Elektroniki i Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich (obecnie Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego).

Był cenionym pracownikiem Instytutu Maszyn Matematycznych, kilku zakładów przemysłu elektronicznego i Telekomunikacji Polskiej S.A. na stanowiskach kierowniczych. Był także wykładowcą z zakresu informatyki i telekomunikacji w średnich szkołach technicznych. Opracowywał projekty z zakresu nowych technik telekomunikacyjnych dla okręgu stołecznego. Karierę zawodową potrafił umiejętnie łączyć z działalnością dla społeczeństwa. Był autorem wielu wystąpień do różnych władz w sprawach problemów mieszkańców osiedli z telekomunikacyjną infrastrukturą techniczną i jej wpływu na środowisko oraz w sprawach społecznych.

Od 1979 roku kol. Ryszard Dzieniszewski był aktywnym członkiem Koła Terenowego (KT) Oddziału EIT SEP. Wielokrotnie w naszej działalności korzystaliśmy z Jego głębokiej wiedzy i doświadczenia, szczególnie w zakresie propagacji fal radiowych i wpływu pól elektromagnetycznych na środowisko człowieka. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć i współtwórcą programów działalności KT. Jego dziełem był m. in. współudział w zorganizowaniu przez KT w Zespole Szkół Łączności w Warszawie w 2018 roku konferencji i autorski referat pt. „Zakłócenia elektromagnetyczne i przeciwdziałanie ich szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko człowieka”. Był także głównym autorem trzech opinii technicznych, opracowanych przez KT w sprawie projektów rozporządzeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących pól elektromagnetycznych w środowisku w latach 2020-2022.

W kadencji 2014-2018 kol. Ryszard Dzieniszewski pełnił funkcję członka Zarządu i sekretarza Koła Terenowego w Oddziale EIT SEP, a na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w 2018 roku został wybrany do Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT SEP i powierzono Mu funkcję zastępcy przewodniczącego SKO na kadencję 2018-2022. Ponownie objął tę funkcję po wyborach na kadencję 2022-2026.

Za swoją działalność zawodową i społeczną kol. Ryszard Dzieniszewski został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, a za działalność stowarzyszeniową otrzymał Srebrną Odznakę Honorową SEP i Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego.

Pogrzeb odbył się w dniu 12.02.2024 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Żegnamy Go z żalem i smutkiem. Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie: Jerzy Kuciński

Opracowanie: Jerzy Szczurowski

 

 

 

 

 

19 września 1952 r. Zarząd Główny SEP zatwierdził wspólny wniosek Sekcji Telekomunikacyjnej SEP i Oddziału Warszawskiego SEP o utworzenie nowego oddziału, a 5 listopada 1952 r. nadał mu nazwę: Oddział SEP Inżynierów i Techników Łączności w Warszawie. W kolejnych latach następowały zmiany nazwy Oddziału: w 1957 r. na Oddział Warszawski Łączności SEP, w 1962 r. na Oddział Warszawski Elektroniki i Telekomunikacji SEP i wreszcie w 1999 r. na Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP. W 2013 r. Zarząd Główny SEP uchwalił akt nadania Oddziałowi EIT SEP imienia prof. Janusza Groszkowskiego.

W 2022 r. minęło zatem 70 lat działalności jedynego, jak dotąd, branżowego oddziału w historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zarząd Oddziału EIT SEP, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i finansowe, postanowił zorganizować uroczyste spotkanie jubileuszowe członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału 9 lutego 2023 r. Na miejsce wydarzenia wybrano reprezentacyjną salę „A” Warszawskiego Domu Technika NOT. Przez niemal rok, poprzedzający uroczystość, trwały intensywne prace nad przygotowaniem i wydaniem publikacji pt. „70 lat Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP”. Działania zespołu redakcyjnego zostały uwieńczone sukcesem i książki dotarły z drukarni 9 lutego w godzinach przedpołudniowych. W planach organizatorów było podarowanie egzemplarza publikacji każdemu z uczestników spotkania.

 Biuro Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, informuje że ulegają zmianie opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

Opłata za jeden egzamin ustawowo wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia:
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. to kwota 349 zł
- od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. to kwota 360 zł

Jednym egzaminem jest, np: "egzamin Eksploatacji w grupie 1". "Egzamin z Eksploatacji i Dozoru w grupie 1" to już dwa egzaminy - dwie opłaty egzaminacyjne.
Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Santander Bank Polska S.A. 
 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000 z tytułem: Egzamin kwalifikacyjny - jaki, imię i nazwisko.
Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Istnieje również możliwość dokonania opłaty gotówką w biurze Oddziału.

 

 

 

zjazdXL WZD SEP, który odbywał się w dniach 22-24 września br. w kompleksie dydaktyczno-szkoleniowym Politechniki Bydgoskiej, zakończył obrady.

W pierwszym dniu XL WZD przyznał godności członków honorowych SEP, przyjął sprawozdania ustępujących władz SEP na kadencję 2018-2022 i dokonał wyboru prezesa na kadencję 2022-2026, którym został kol. Sławomir Cieślik z Oddziału Bydgoskiego SEP, profesor Politechniki Bydgoskiej.

Zjazd przyznał godność członków honorowych 12 osobom. Należy podkreślić fakt, że wśród wyróżnionych znalazł się członek Oddziału EIT kol. Andrzej Jakubiak. To najwyższe wyróżnienie w SEP otrzymali (w porządku alfabetycznym): Iwona Gajda, Andrzej Hachoł, Orest Iwachiw (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina), Andrzej Jakubiak, Wiesław Michalski, Grzegorz Mieczkowski, Edward Musiał, Jan Popczyk , Teresa Skowrońska, Petro Stachiw (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina), Maria Zastawny i Zdzisław Życki.

W drugim dniu obrad wyłoniono w drodze głosowań składy osobowe najważniejszych organów Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Zarząd Główny SEP w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Ryszard Beniak - Oddział Opolski SEP, Marek Grzywacz – Oddział Radomski SEP, Radosław Gutowski - Oddział Radomski SEP, Andrzej Hachoł - Oddział Wrocławski SEP, Kazimierz Jagieła - Oddział Częstochowski SEP, Arkadiusz Jurczakiewicz - Oddział Krakowski SEP, Aleksandra Konklewska - Oddział Toruński SEP, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz - Oddział Warszawski SEP, Jan Musiał - Oddział Piotrkowski SEP, Bolesław Pałac - Oddział Rzeszowski SEP, Piotr Szymczak -  Oddział Szczeciński SEP, Andrzej Werkowski - Oddział Warszawski SEP, Krzysztof Woliński - Oddział Białostocki SEP, Maria Zastawny - Oddział Krakowski SEP, Lech Żak - Oddział Pilski SEP.

Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Maciej Bylica - Oddział Warszawski SEP, Wojciech Grotowski - Oddział Wrocławski SEP, Jan Kapinos - Oddział Gliwicki SEP, Jerzy Kuciński – Oddział EIT,  Andrzej Kubowicz – Oddział Bielsko-Bialski SEP, Marek Rusin - Oddział Gdański SEP, Henryk Tymowski – Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

Główny Sąd Koleżeński w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Karol Adamiak - SEP - Oddział Łódzki SEP, Adam Borguński - Oddział Szczeciński SEP, Bogumił Dudek - Oddział Gliwicki SEP, Ryszard Frydrychowski - Oddział Warszawski SEP, Ryszard Grochowski - Oddział Krakowski SEP, Jan Kurek - Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Jacek Wańkowicz – Oddział Warszawski SEP.

Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Kamil Cierzniewski - Oddział Szczeciński SEP, Wojciech Kocańda - Oddział EIT SEP, Andrzej Liszewski – Oddział Gdański SEP, Ryszard Marcińczak - Oddział Warszawski SEP, Andrzej Marusak - Oddział Warszawski SEP, Ryszard Niewiedział - Oddział Poznański SEP, Tadeusz Pałko – Oddział EIT SEP, Teresa Skowrońska – Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Jan Strzałka - Oddział Krakowski SEP.

Organ opiniodawczy SEP – Rada Prezesów

Dziekanem Rady Prezesów w kadencji 2022-2026 został Waldemar Olczak - Oddział Zielonogórski SEP.

Opracowanie: Jerzy Szczurowski

Zapisy na szkolenia i egzamin -  nowe wnioski E i D 

W dn. 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 szczegóły  na stronach - https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/142 

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH

  Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji
im. prof. Janusza Groszkowskiego

logo oeit 2

 

Uprzejmie informuję, że sprawozdawczo – wyborcze  

Walne Zgromadzenie Oddziału

które odbyło się 9 czerwca 2022 r. (czwartek)  w sali „B” Warszawskiego Domu Technika ul. Czackiego 3/5.
wybrało nowe władze Oddziału na kadencję 2022-2026

 

Prezesem Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego został

Kol. Wojciech STĘPLEWSKI

więcej o nowym prezesie Oddziału proponuję przeczytać:

https://itr.lukasiewicz.gov.pl/wojciech-steplewski-doktorem

 

Lista osób wybranych do Zarządu Oddziału EIT SEP

 1. Wojciech CHMIELOWSKI
 2. Zdzisław CHUDY
 3. Andrzej GRUPA
 4. Wojciech KOCAŃDA
 5. Piotr ŁUBKOWSKI
 6. Wojciech SPYTKOWSKI
 7. Jerzy SZCZUROWSKI

 

Lista osób wybranych do Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP

 1. Sławomir BIEŃKOWSKI
 2. Andrzej CIEŚLAK
 3. Jerzy KUCIŃSKI - przewodniczący       

 

Lista osób wybranych do Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT SEP

 1. Ryszard DZIENISZEWSKI
 2. Leszek KACHEL
 3. Grzegorz KOSMALA - przewodniczący

 

                                                                                     Były prezes

                                                                             Zbysław Antoni KUCZA