Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne - Grupa I (G1)

Zobacz/ustal terminy:  WARSZAWA ul. Czackiego 3/5

Uprawnienia można uzyskać w zakresie:

obsługi,

konserwacji,

remontów lub napraw,

montażu lub demontażu,

kontrolno-pomiarowym.

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie:

1) na stanowiskach Eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zaskonywania prac dotyczących obsługi, koad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wynserwacji, remontu, naprawy,montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,

d) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,

e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochronyśrodowiska.

 2) na stanowiskach Dozoru:

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c) przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,

d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,

f) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,

g) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,

i) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.


Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją SEP i wydaniem legitymacji SEP OEIT

Organizacja szkolenia: szkolenia otwarte dla pojedynczych osób, szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania od 1 dnia dla osób przedłużających uprawnienia
Cena kalkulowana indywidualnie.
Cena egzaminu:  424,20 zł do 30 czerwca 2024 r.
                              430,00 zł od 1 lipca 2024 r.

Wnioski egzaminacyjne do pobrania:

Wniosek G1 Eksploatacja :: Wniosek G1 Dozór

Miejsce szkolenia: w siedzibie SEP OEIT Warszawa ul. Czackiego 3/5, lub u Klienta
Wykładowcy: Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień elektrycznych Gr. 1, członkowie komisji kalifikacyjnych SEP

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
7) urządzenia elektrotermiczne;
8) urządzenia do elektrolizy;
9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
10) elektryczna sieć trakcyjna;
11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12